Türk ve Altay mitolojisinde cadı anlamına gelen Albıs, Albız, Albas, Alpas’da olarak bilinir. Moğolca’da Almas, Anadolu’da ise Alkarısı denir.Albıs, Albastı’ya neden olan kızıl renkli kötü varlıktır. Albıs, çirkin, saçları dağınık, gözleri kanlı, uzun tırnaklı, uzun boylu, çok kuvvetli olduğunu söylenir. Albısların kızıl elbiseler giydikleri bilinir. Bazı efsanenelere göre ise, Albıslar bir küpün içine girerek orada yaşar.Bazen de ırmak kenarlarındaki ıssız bölgelerde veya içi boş ağaç kovuklarında yaşadığı söylenir.

Tutulacağımız bir ay, Ekim Tutulacağımız bir ay, Ekim

Albısların, demirden ve demircilerden korktukları öne sürülür. Ayrıca Albısların lohusalara musallat olduğu ve hatta ölümlerine sebebiyet verdikleri iddia edilir. Albıslar kötülük yapmaktan zevk alırlar ve yaptığı kötülükler Albasmak tabiri ile anlatılır. Ayakları ters olarak betimlenirler. Etimoloji olarak Al kökünden türemiştir. Albıs, aldatmak, kandırmak ve kızıl renk anlamlarını içerir.