ÇOBANİSA İSTASYONUNDA YAPILACAK TEVSİAT İŞLERİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ


Çobanisa İstasyonunda yapılacak Tevsiat İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/717704

1- İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324643131 - 2324647798

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Çobanisa İstasyonunda yapılacak Tevsiat İşleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4350 metre yol yapılması, 1500 metre ihata yapılması, demiryolu altyapı ve üst yapı işleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Manisa Dumlupınar Hattı Çobanisa İstasyonu(Km:79+684) ve Km:91+080

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 140 (Yüz Kırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.07.2024 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Atatürk Cad. Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A P.K. 35220 Alsancak/Konak/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan A/VI (Demiryolu işleri Altyapı+Üstyapı) grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
40
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 60
 

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 58 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)

1,543%

2,865%

1

Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması

5,051%

9,38%

4

Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması

13,513%

25,096%

12

Zemin İyileştirme İçin Ocak Taşından Taş Dolgu Yapılması

9,433%

17,519%

8

Seçme Malzeme ile Alttemel Tabakası Yapılması

9,104%

16,907%

8

Demirli Beton Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) (Köprüler Hariç)

1,044%

1,938%

1

Nervürlü Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği

2,012%

3,736%

2

Balastaltı (Subbalast) Temini ve Serilmesi

4,242%

7,877%

4

Balast Temini

1,18%

2,192%

1

Balast Temini ve İlk tabaka Serilmesi

13,834%

25,692%

12

Hat Serilmesi (S49 Ray ve B 58 Beton Travers ile) - Malzemesiz

4,445%

8,256%

4

İdarece Verilen Makasın Makinalı Tamirata Elverişli Hale Gelecek Şekilde Ferş Edilmesi

0,959%

1,781%

1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 2)
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan AVI grubu Demiryolu altyapı ve üstyapı işlerinden en az birini yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belge tutarı, teklif bedelinin %70 ini sağlamasa bile demiryolu altyapı veya üstyapı işlerinkinden birini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı demiryolu altyapı veya üstyapı işlerinden birini iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır. İş ortaklığında ortaklardan birinin herhangi bir belge tutarlı demiryolu altyapı ve üstyapı işlerinin birlikte yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur
Puanı

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan AVI grubu Demiryolu altyapı ve üstyapı işlerinden en az birini yapmış olmak 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. Belge tutarı, teklif bedelinin %70 ini sağlamasa bile demiryolu altyapı veya üstyapı işlerinkinden birini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı demiryolu altyapı veya üstyapı işlerinden birini iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır. İş ortaklığında ortaklardan birinin herhangi bir belge tutarlı demiryolu altyapı ve üstyapı işlerinin birlikte yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda 2 puan alınır.

2

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır. Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02042370