İLAN
T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/303 Esas
DAVALILAR :1- İBRAHİM CEYLANCI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Duruşma Günü: 06//03/2024 günü saat: 11.40'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın147/1 ve 147/2. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01978546