"Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, dünyanın hemen her bölgesinde su kaynakları ve tatlı su ekosistemlerinin küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilendiğine dikkati çekilerek, azalan yağışlarla su stresi yaşaması beklenen Akdeniz iklim kuşağındaki Türkiye'nin de bu süreçten en yoğun etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme gibi faktörlerden kaynaklanan artan su talebinin de etkisiyle gelecek yüzyıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalmasının beklendiği belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması ve su verimliliğini artıracak bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması için başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) hazırlanmıştır. Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile buna dayanılarak hazırlanan rehber dokümanlar Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacak. Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."

GEDİZ HAVZASI İÇİN DE EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı "Gediz Havzası Eylem Planı ile İlgili 2023/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer alan Türkiye'nin zengin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için kıyı suları dahil yer altı ve yer üstü sularının bütüncül ve havza esaslı yaklaşımlarla korunmasının önem arz ettiği vurgulandı.

Bu doğrultuda Gediz Havzası'ndaki tüm su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, taşkın ve kuraklığın yıkıcı etkilerinin en aza indirilerek insan sağlığının ve ekosistemin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Gediz Havzası Eylem Planı"nın Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağının altı çizildi.

GEDİZ HAVZASI EYLEM PLANI İLE HAVZADAKİ RİSKLER BERTARAF EDİLECEK

Gediz Havzası Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 25 nehir havzasından biri olan Gediz Havzası'ndaki nüfus artışı, sanayileşme, yoğun tarımsal faaliyetler su kaynakları üzerinde miktar ve kalite baskısı oluşturuyor.

Ayrıca son yıllarda iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşme sıklığı artan taşkın ve kuraklık afetleri can ve mal güvenliğini tehdit ederken hem su kaynaklarını hem de beşeri faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

Havzadaki bütün su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, iyi su durumuna ulaşılması, buna bağlı olarak insan sağlığı ve ekosistemin korunması, taşkın ve kuraklık etkilerinin azaltılarak risk yönetimine geçilmesi, mevcut su potansiyelinin sektörler arasında adil bir şekilde dağıtılması ile refah seviyesinin arttırılması maksadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Gediz Havzası'nda hazırlanan "Nehir Havza Yönetim Planı, Sektörel Su Tahsis Planı, Taşkın Yönetim Planı ve Kuraklık Yönetim Planı" Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe girdi.

Havza ölçeğinde hazırlanan ve uygulaması devam eden söz konusu dört planın “Gediz Havzası Eylem Planı” adı altında entegre edilmesiyle daha etkin bir su yönetimi sağlanmış olacak.

Gediz Havzası Eylem Planı, Bakanlığın koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler, OSB’ler, su kanalizasyon idareleri, il özel idareleri, üniversiteler, sanayi tesisleri gibi paydaşların katılımı ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe girdi.

Gediz Havzası Eylem Planı ile havzadaki su kirliliğinin vakit kaybedilmeden önlenmesi ve su kaynaklarına yönelik belirlenen “iyi su durumu” hedefine ulaşılması, ayrıca taşkın ve kuraklık hadiselerinin yönetimi ve sektörel su tahsisinin adil bir şekilde yapılması sağlanmış olacak.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı havzanın tamamında kentsel atık su arıtımı, katı atıkların düzenli bertarafı, sanayi kaynaklı kirliliğin giderilmesi, iyi tarım uygulamaları ile tarımsal kaynaklı kirliliğin azaltılması, suyun verimli ve etkin kullanılması, arz-talep dengesi dikkate alınarak gıda güvenliğinin sağlanması, taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflerine ulaşılacak.AA

Editör: Onur Yılmaz