SOMA BEL İNŞAAT MADEN TARIM GIDA

SAĞLIK EMLAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

İHALE İLANI

          Belediyemiz envanterinde kayıtlı aşağıda belirtilen taşınırlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince satılacaktır. İhale 21/05/2024 Salı günü 14.00’da 30’ar dakika arayla Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 21/05/2024 Salı günü saat 13.45’e kadar İBAN TR84 0001 0001 9375 4139 5650 01      no’lu Şirket banka hesabına yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Soma Bel AŞ.’ den alınabilir.

          İlgililere ilanen duyurulur.

Taliplilerden İstenecek Belgeler:

1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.

4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.

5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.

6) İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.

7) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri;

8) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9) Şirket Yönetim Kurulu ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

          İlgililere ilanen duyurulur.

SIRA NO

CİNSİ

PLAKASI

MARKASI

ARAÇ RENGİ

MODELİ

MUAMMEN BEDEL KDV HARİÇ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

OTOMOBİL

45 VJ 999

VOLKWAGEN

PASSAT

SEDAN

BEYAZ

2016

1.032.500,00 TL

30.975,00 TL

14.00

2

OTOMOBİL

45 AAJ 486

PEUGEOT

301

SEDAN

BEYAZ

2017

498.750,00 TL

14.963,00 TL

14.30

3

OTOMOBİL

45 AAH 541

PEUGEOT

301

SEDAN

BEYAZ

2017

468.750,00 TL

14.063,00 TL

15.00

#ilangovtr Basın No ILN02028698