AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

SARUHANLI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN          :               2023/1122331

1-İdarenin

a) Adı      :               SARUHANLI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi :               SARUHAN MAHALLESİ EŞREF OZAN SOKAK 1 45800 SARUHANLI/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası  :               2363573470 - 2363573474

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı      :               SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı     :              

Taşıt Tanıma Sistemi ile 500.000 Litre Motorin (Diğer) ve 10.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer        :               Saruhanlı İlçe sınırları içerisinde en az 1 (bir) adet ve Türkiye genelindeki illerde akaryakıt ikmalinin yapılabileceği Taşıt Tanıma Sistemine sahip akaryakıt istasyonları pompasından Belediye araçlarına teslim

ç) Süresi/teslim tarihi           :               Sözleşme imzalanmasını takip eden 3 takvim günü iş teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi sözleşme imzalanmasını takiben başlayacak olup bu süre her halükarda 31.12.2024 günü sona erecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2024 tarihine kadar Motorin (Diğer), Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Yüklenicinin akaryakıt istasyonundan belediyemiz araçlarına günlük idarenin ihtiyacı kadar alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi             :               Sözleşme imzalanmasını takip eden 3 takvim günü içerisinde iş teslimi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati              :               20.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :               SARUHAN MAH. EŞREF OZAN SOK. NO:1 SARUHANLI/MANİSA SARUHANLI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ise geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,

2- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan alınmış geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Sözleşmesini,

3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi ibraz edilecektir.

4-İsteklinin bağlı bulunduğu kanun ve yönetmeliklerce belirlenmiş olan İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı vermeye yetkili İdaresinden alınmış İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilmiş Akaryakıt Satışı mal alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, A = B x ((C x D) + 1) formülü hesaplanarak belirlenecektir. A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan yukarıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat, B: Teklif edilen birim fiyat, C: Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden İdareye uzaklığı, D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. için arttıran katsayı (İdarece 0,0020 hesaplanmıştır.) Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden uzaklığı hesaplanırken, İstasyon Mahallesi Çam Sokak No:4 Saruhanlı/MANİSA adresi ile akaryakıt istasyonu arasındaki trafik güzergahı üzerinden gidiş-dönüş km. toplamı dikkate alınacaktır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01911928