2023 YILI 15 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
 

2023 YILI 15 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/837933

1-İdarenin

a) Adı

:

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

b) Adresi

:

SAGLIK MAHALLESI SÜHEDA CADDESI 47 45300 SALİHLİ/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2367131500 - 2367131507

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 YILI 15 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 KALEM TIBBİ SARF MALZEME

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Ürünler, sözleşme süresi içerisinde peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı ve/veya iş eksilişleri hariç). Malzemeler idarenin yazılı siparişi takiben yüklenici firma tarafından 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.09.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SALİHLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU-SAĞLIK MAHALLESİ ŞÜHEDA CADDESİ 47 45300 - SALİHLİ / MANİSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

ı) İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER VEYA CİHAZLAR İÇİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11.01.2017 TARİH VE E.01-32 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2017/1 SAYILI GENELGENİN 2.3. SAYILI MADDESİ GEREĞİ "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" SUNMASI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ İTİBARİYLE geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını da gösterir  belgeyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir. (Barkod numaraları ve markası Birim Fiyat Teklif cetvelinde de belirtilebilir.) 

Verilen ürün numarasına/barkod numarasına  göre idaremizce  EKAP’ta ve ya ÜTS da yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yerli Malı Tekif Eden İstekliler, Bu Avantajdan Yararlanabilmek İçin,  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliğine Bağlı İlgili Oda / Borsalar Tarafından “Yerli Malı Belgesi” İle Belgelendirilmesi  Ve Bu Belgenin İhale Dosyasında Sunulması Zorunludur. Ayrıca, Birim Fiyat Teklif Mektubunda Yerli Malı Fiyat Avantajından Yararlanılmak İstendiğine Dair İlgili İbare İle Birlikte Yerli Malı Belgesinin Hangi Kısım/Kısımları Kapsadığının Belirtilmesi gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale Komisyonumuzca gerekli görülmesi halinde, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla 1 (bir) adet numune ve katalogları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları istenebilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01881718