SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 06/03/2024 tarihli ihale onayına istinaden 21/03/2024 tarihi Perşembe günü saat 14:00’da Belediye Encümeni huzurunda ve aşağıda listede belirtilen saatlerde“Açık Teklif Artırma Usulüne göre” Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde 8 adet okul ve eklentilerinin hurda karşılığı yıkım ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 21/03/2024 tarihi Perşembe günü, saat 10:00’a kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde, bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2- Yıkım ihalesine çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, toplam muhammen bedeli ile toplam geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıda tespit edilmiştir.

S.no

İlçe

Okul Adı

Yıkılacak Yapı

Mahalle

Ada

Parsel

Kat Sayısı

Bina m²

İhale Saati

1

Salihli

Alpaslan İlkokulu

A Blok

Güneş ( Kırveli )

2435

6

Z+1

324

14:00

2

Salihli

Alpaslan İlkokulu

B Blok

Güneş ( Kırveli )

2435

6

B+Z+1

329

3

Salihli

Mehmetçik Anadolu Lisesi ( Sekine Evren Anadolu Lisesi )

Ana bina

Aksoy-Sağlık

24

2309

Z+1

1892

4

Salihli

Mehmetçik Anadolu Lisesi ( Sekine Evren Anadolu Lisesi )

Spor Salonu

Aksoy-Sağlık

24

2309

Z+1

1560

5

Salihli

Mehmetçik Anadolu Lisesi ( Sekine Evren Anadolu Lisesi )

Lojman Binası

Aksoy-Sağlık

24

2309

B+Z+4

196

6

Salihli

Fahriye Hanım İlkokulu

A3 Blok

Cumhuriyet

2684

1

B+Z+2

670

7

Salihli

Atatürk Ortaokulu

A Blok

Atatürk

3177

10

Z+1

459

8

Salihli

Atatürk Ortaokulu

B Blok

Atatürk

3177

10

Zemin

161

9

Salihli

Mersindere Ortaokulu

A Blok

Mersindere

188

23

Z+2

325

10

Salihli

Mersindere İlkokulu

B Blok

Mersindere

188

23

Zemin

286

11

Salihli

Zübeyde Hanım Anaokulu

A Blok

Durasıllı

240

6

Z+1

674

12

Salihli

Zübeyde Hanım Anaokulu

A bloğa bitişik tuvelet kazan dairesi ve depo

Durasıllı

240

6

1

107

13

Salihli

Hafsa Sultan MTAL

Anaokulu ( Blok)

Mithatpaşa

224

21

Z+1

116

14

Salihli

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank İmam Hatip Ortaokulu

Okul Binası

Beşeylül

329

Z+4

2154

2.1 Tahmini muhammen bedel 53.235,22 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

2.2 Geçici teminat : İhaleye katılacak olan istekliler tahmini muhammen bedelin ( 53.235,22TL) %3 oranından (1.597,06 TL) az olmamak şartıyla geçici teminat belgesini katılım evraklarıyla birlikte idareye sunacaktır. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde belediye veznesine yatırılacaktır.

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.

 

3.3-Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.

4.1 Yüklenici firma Y1, Y2, Y3 yıkım müteahhitliği yetki belgelerinden en az birine sahip olacaktır ve bu belgeyi ihale evrakları ile birlikte sunmak zorundadır

 

5.1- Şartname bedeli;

5.1.1-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini ihaleye katılacak olan talipliler; 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir.       

Taliplilere ilanen duyrulur.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zeki KAYDA

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01999107