T.C.
SALİHLİ
2. AİLE MAHKEMESİ
Esas No 2022/481 Esas
Karar No 2023/573 Karar
İ L A N

DAVALI :OSMAN KATIKÇI -TC: 258******90
Mahkememizde görülen Velayet davası nedeniyle; mahkememizce verilen 09/10/2023 tarihli kararında;
1)DAVANIN KABULÜ İLE; Müşterek çocuk 2018 doğumlu 479*****256 T.C kimlik numaralı ALYA MİNA GÜNDOĞDU'nun İzmir 17. Aile Mahkemesinin 2015/244 esas, 2015/274 karar sayılı ilamı ile davalı baba üzerinde bulunan velayet haklarının kaldırılarak, müşterek çocuğun velayetinin 472*****562 T.C. Kimlik numaralı davacı anne GÜLŞAH KESKİN GÜNDOĞDU'yaverilmesine,2-Velayet verilen tarafa çocuğun mal varlığı dökümünü gösteren bir defteri kararın kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içinde mahkememize vermesine, mal varlığı varsa bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikleri mahkememize bildirmesine, velayet verilen tarafın çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemesi halinde TMK nun 360 ve 361. maddelerine göre öngörülen tedbirlerin alınacağının ihtarına, ihtaratın gerekçeli karar tebliği ile yapılmış sayılmasına, 3)Tarafların müşterek çocuk ile velayeti verilmeyen baba arasında; a)Her ayın 1. ve 3. Cumartesi sabah saat:10.00 dan başlayıp aynı gün akşam saat:19.00' a, b)Dini bayramların 2. Günü sabah saat:10.00 da başlayıp aynı gün akşam 19.00' a, d)Her yıl sömestır tatilinin ilk Cumartesi günü saat 10:00'dan ikinci Cumartesi günü saat 17:00'ye kadar, e) Babalar gününde sabah saat 10:00'dan başlayarak aynı gün akşam saat 17:00'ye kadar kadar devam etmek üzere; aralarında kişisel ilişki kurulmasına, bu sürelerin başında müşterek çocukların velayeti verilen taraftan alınarak kişisel ilişki kurulacak tarafa teslimine, küçüklerin davalı tarafından teslim alınması suretiyle davalı ile şahsi ilişki tesisine, masraflarının davalı tarafından karşılanmasına, ayrıca küçüklerin sağlığı ve eğitimi konusunda bulunduğu okul ya da sağlık kuruluşu binasında idarenin belirleyeceği uygun yer ve süre içinde bir görevli yanında kişisel ilişki kurma kapsamında davalıya bilgi edinme ve ziyaret hakkı verilmesine, 4)Karar tarihi itibariyle alınması gereken 269,85 TL peşin harç ve 269,85 TL başvurma harcı olmak üzere 539,70 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, 5)Suç üstü ödeneğinden karşılanan 379 bilirkişi masrafı, 320 TL sosyal inceleme için kullanılan araç ücreti ve 2 adet basın ilan kurumu ücreti olan 5.664,00 TL olmak üzere toplam 6.363,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına karar verildiği, Mahkememizin 09/11/2023 tarihli Tashih Şerhi Kararında; "Mahkememizin 09/10/2023 tarihinde verilen 2022/481 Esas 2023/573 Karar sayılı ilamı ile "2008 doğumlu 467******82 T.C kimlik numaralı ARDA EGE KATIKÇI'nın İzmir 17. Aile Mahkemesinin 2015/244 esas, 2015/274 karar sayılı ilamı ile davalı baba üzerinde bulunan velayet haklarının kaldırılarak, müşterek çocuğun velayetinin 472******62 T.C. Kimlik numaralı davacı anne GÜLŞAH KESKİN GÜNDOĞDU'ya verilmesine, "şeklinde düzeltilmesine,2-Tashih şerhi kararının gerekçeli kararın eki sayılmasına, Dair tarafların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Aile Mahkemesine yazılı olarak başvurarak veya sözlü beyan üzerine zabıt katibi tarafından yazılı tutanak tutulmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01962911