ORMAN YOLU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Turgutlu, Ahmetli, Karlıkdağ, Sarıçam, Saruhanlı, Eğrigöl Şefliklerinde Muhtelif Kod Nolu Orman Yolları (Üretim ve Ağaçlandırma Yolu, Kule Kulube Yolu) Tamir Bakım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                     : 2024/144064

1-İdarenin

a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL

                                                             BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                             : 2. Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi 1502 Sok. No :

                                                             17 45020 MERKEZ ŞEHZADELER/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası                  : 2362323639 - 2362317248

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası                                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                  : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Turgutlu, Ahmetli,

                                                             Karlıkdağ, Sarıçam, Saruhanlı, Eğrigöl Şefliklerinde

                                                             Muhtelif Kod Nolu Orman Yolları (Üretim ve

                                                             Ağaçlandırma Yolu, Kule Kulube Yolu) Tamir Bakım

                                                             Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı                      : Toplam 485+000 km muhtelif üretim yolu tamir bakımı

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Turgutlu, Karlıkdağ,

                                                             Ahmetli, Sarıçam, Eğrigöl ve Saruhanlı Orman İşletme

                                                             Şeflikleri Sorumluluk Sahalarında

ç) Süresi/teslim tarihi                            : Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

                                                             yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve

 saati                                                   : 23.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                  : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI

                                                             SALONU - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17

                                                             Şehzadeler-Manisa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27/04/2016 tarih ve 29696 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan (A) Grubu Alt Yapı İşleri  Grubu İşlerden V.Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üst yapı) İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat veya Orman Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01980631