İLAN
KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/451 Esas
KARAR NO : 2021/503

Davalı :Ümit AKKOÇ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Dava dilekçesi ve tensip zaptı, Bilirkişi raporu içerir davetiye çıkarıldığı ancak her seferinde iade geldiği, Mernis Sistemindeki adresinizin boş olduğu, resmi dairelere yazılan müzekkerelere verilen yanıtlara göre çıkarılan davetiyelerinde bila ikmal iade edildiği yapılan tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanGerekçeli Karar Evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;
1-1- Davanın KABULÜNE,
2- Dava Konusu olan Manisa İli Kırkağaç ilçesi, Bakır Mah. Paşaoğlu Mevkii 2083 Parsel ve Manisa İli Kırkağaç ilçesi, Bakır Mah. Köyiçi Mevkii 6008 Parsel sayılı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte İİK'nun 112-136 hükümleri gereğince AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİ ile ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE ve taşınmazlardaki ortaklığının satılarak giderilmesi sonucu elde edilecek meblağın taşınmazlar üzerinde payları bulunan hissedarlara tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranındaki paylaştırılmasına,
3-Satış memuru olarak Kırkağaç Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Zabıt Katibi Mevlüt BÜLBÜL'ün ATANMASINA,
4-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın taraflardan hisseleri nispetinde alınarak hazineye gelir kaydına,
5- Yargılama aşamasında davacı tarafından karşılanan dava açılırken yatırılan 20,40 TL başvurma harcı ile 3.977,24 TL bilirkişi, posta, keşif harcı ve taksi ücreti olmak üzere toplam 3.997,64 TL yargılama giderinin payları oranında hissedarlara aidiyetine, davalının payına düşen kısmın tahsili ile davacılara verilmesine, davacıların payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Davacılar kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 3.405,00 TL vekalet ücretinin tarafların payına düşen kısmın tahsili ile davalılardan payı oranında alınarak alınarak davacılara verilmesine, Davacıların hissesinin kendi üzerinde bırakılmasına,
7-Davacı tarafından yatırılan gider avansından harcanmayan bakiye miktarın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
8-Karar kesinleştiğinde dosyanın talep halinde satış memurluğuna gönderilmesine,
Dair davacılar vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda HMK 345.maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verildi.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/01/2023

#ilangovtr Basın No ILN01943820