GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ  İLANI

1-   Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda cinsi, evsafı ve özellikleri gösterilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesine göre  06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Kültür Sarayında açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-   Satışı yapılacak taşınmazın:

Sıra

Mahalle

Nevi

Bağımsız Bölüm

Ada

Parsel

Alan(m2)

Geçici Teminat(TL)

Muammen Bedel(TL)

1

Adnan Menderes

Dükkan

521

19

51,09

60.000,00

2.000.000,00

2

Cuma

İşyeri

Zemin Kat 7 nolu

99

17

185

41.000,00

1.350.000,00

3

Cuma

İşyeri

Zemin Kat 8 nolu

99

17

100

23.000,00

750.000,00

4

Güneşli

Arsa

5786

240,53

7.700,00

250.000,00

5

Güneşli

Arsa

5787

272,14

8.500,00

280.000,00

6

Güneşli

Arsa

5788

318,60

10.000,00

320.000,00

7

Güneşli

Arsa

5789

232,61

7.500,00

240.000,00

8

Güneşli

Arsa

5790

269,13

8.500,00

280.000,00

9

Güneşli

Arsa

5791

270,18

8.500,00

280.000,00

10

Güneşli

Arsa

5792

271,23

8.500,00

280.000,00

11

Güneşli

Arsa

5793

259,80

8.300,00

270.000,00

12

Güneşli

Arsa

5794

21,08

1.000,00

30.000,00

13

Güneşli

Arsa

5795

14

800,00

25.000,00

14

Güneşli

Arsa

5796

123,14

4.000,00

130.000,00

15

Beşeylül

Arsa

102

22

290,73

12.500,00

400.000,00

16

H.Baba

İşyeri

Zemin Kat  1. Kat 11 Nolu

1000

1

152

62.000,00

2.000.000,00

17

H.Baba

İşyeri

1. Kat 26 Nolu İşyeri

1000

1

57

49.000,00

1.600.000,00

18

Benlieli

Arsa

768

188

5.000,00

150.000,00

19

Benlieli

Arsa

673

454

7.700,00

250.000,00

20

Beğenler

Arsa

105

5

231,63

6.500,00

200.000,00

21

Beğenler

Arsa

118

6

86,72

3.000,00

90.000,00

22

Beğenler

Arsa

105

12

1618,73

16.000,00

500.000,00

23

Boyalı

Arsa

1487

466

13.000,00

400.000,00

24

Boyalı

Arsa

1488

180

4.000,00

130.000,00

25

Boyalı

Arsa

270

760

13.000,00

400.000,00

26

Çiğiller

Arsa

1032

503

7.700,00

250.000,00

27

Çiğiller

Arsa

1033

550

9.500,00

300.000,00

28

Çiğiller

Arsa

23

410

7.700,00

250.000,00

29

Kabakoz

Arsa

599

261

6.500,00

200.000,00

30

Kızıldam

Arsa

509

687,17

11.000,00

350.000,00

31

Kızıldam

Arsa

510

1419,25

20.000,00

650.000,00

32

Kızıldam

Arsa

511

4575,29

35.000,00

1.150.000,00

33

Kızıldam

Arsa

512

1947,06

11.000,00

350.000,00

34

Kızıldam

Arsa

513

1873,52

11.000,00

350.000,00

35

Kızıldam

Arsa

514

2421,13

13.000,00

415.000,00

36

Kızıldam

Arsa

515

1716,37

10.500,00

340.000,00

37

Kızıldam

Arsa

516

1577,62

10.500,00

340.000,00

38

Kızıldam

Arsa

517

435,24

4.000,00

120.000,00

39

Kobaklar

Arsa

158

16

560,45

10.000,00

325.000,00

40

Yeniköy

Arsa

324

11440

8.000,00

255.000,00

41

Güneşli

Arsa

5897

42,71

2.000,00

50.000,00

42

Güneşli

Arsa

5898

42,7

2.000,00

50.000,00

3- 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.30’da yapılan ihalede satılmayan gayrimenkullerin 13 Haziran 2024 Perşembe günü yine aynı yer ve aynı saatte ikinci kez ihale yoluyla satışı yapılacak, satılamayan gayrimenkullerin ise Pazarlık Suretiyle satılması için 15 gün içinde Gördes Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Yapılacak olan başvurular değerlendirilerek, Encümen Kararı alınmak suretiyle satış gerçekleşecektir.

 

4-Taşınmaz mal satış şartnamesi Gördes Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 1000,00-TL (bin) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.gordes.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

 

5-İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

 

 

6-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a)Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

b)İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

c)Nüfus cüzdanı sureti. (Gerçek kişiler için),

d)İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

e)Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Tüzel kişilik için)

f)Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

g)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h)Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

ı)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i)Gerçek kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye günü (vadesi) geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

j)Gerçek kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından yada E-Devlet üzerinden )

7-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

 

 

8-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale evraklarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.30’a  kadar Gördes Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Diğer ihale günleri, ihale saatine kadar müracaat kabul edilecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlanen duyurulur. 21/05/2024                                                          

   İbrahim BÜKE 

  Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02036869