İ L A N

 

T.C.

MANİSA VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

I (a) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSAT SAHASI OLARAK RUHSATLANDIRMA İŞİ İLANI

 

1- İhale Konusu İş:

İlimiz, Demirci İlçesi, Yeşildere Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan 3480880 erişim numaralı 0,51 hektarlık alanın 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. Maddesinin 2. Fıkrası“ I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir…” hükmü ve Maden Yönetmeliği’nin Maden Hakkı, Ruhsat Müracaatları başlıklı 8. Maddesinin 2. fıkrası  I. Grup (a) bendi madenlerde büyükşehir olan illerde valilikler diğer illerde il özel idareleri, Genel Müdürlüğün uygun görüşünü alır. Genel Müdürlük, talep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması halinde yapılan nazari ve/veya mahalli inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bildirir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşünün alınmasını takiben valiliklerce/il özel idaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir. Bu madenlerin ihale bedeli büyükşehir belediyesi olan illerde ilgili muhasebe birimi hesabına, diğer illerde il özel idarelerinin hesabına yatırılır.” Hükümlerine göre I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılması işi.

İşin Adı:

İlimiz, Demirci İlçesi, Yeşildere Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan 3480880 erişim numaralı 0,51 hektarlık alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılması işi ihalesi

6 Derecelik Dilimde Maden İşletme Sahasının Yerini Gösterir Koordinat:

Pafta No’su: K21A1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

632953,730

633014,154

632978,322

632915,661

Yukarı (X)

4314707,551

4314672,498

4314609,768

4314652,156

2- Tahmin Edilen Bedel

İLÇE

ALAN  (h)

MUHAMMEN

 BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE  TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

DEMİRCİ

0,51

936.303,19-TL+KDV

28.089,10-TL

28.11.2023

10:00

 

 

 

3- İhale Şartname ve Eklerinin:               

a) Alınacağı Yer                                        : Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü (Sakarya Mahallesi, 1109 Sokak, No:2 - Şehzadeler/Manisa)

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 3.300,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.  Şartname bedeli, MANİSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI T.C. Ziraat Bankası Manisa Şubesi. TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

 

 

4- İhalenin:

 

a) Yapılacağı Yer                                        : Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonunda ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA)

                                                

    b) Yapılacağı Tarih/Saat           : 28.11.2023 Salı günü TRT saati ile saat 10:00 da

c) Usulü                                                         : 3213 sayılı Maden Kanunu, Maden Yönetmeliği, Maden Sahaları İhale Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü

5- Tekliflerin:

   

    a) Verileceği Yer                                        : Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü (Sakarya Mahallesi, 1109 Sokak, No:2 - Şehzadeler/Manisa)                                         

    b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 28.11.2023 Salı günü TRT saati ile saat 10:00 a kadar

 

6- İhaleye Katılma Belgeleri:

    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

     a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

     b) Gerçek kişi istekliler;

1.  Müracaat dilekçesi

2.  T.C. kimlik numarası,

3.  Tebligata esas kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi veya kayıtlı elektronik posta adresi,

4.  Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,

5.  Noter Tasdikli imza beyannamesi,

6.  Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri    

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1.   Müracaat dilekçesi

2.  Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, şirketin yönetim kurulu ve ortaklar kurulu üyeleri

3.  Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,

4.  Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, yıl içerisinde alınmış onaylı vergi levhası

5.  Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza beyannameleri,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

e) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

f) Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nden (Sakarya Mahallesi, 1109 Sokak, No:2 - Şehzadeler/Manisa) alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminatın yatırıldığına dair teminat mektubu veya banka dekontu aslı(İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)

h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu aslı(İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)

ı) 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13. Maddesi 4. Fıkrası hükmü gereği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırılacak olan İşletme Ruhsat Taban Bedeli Tutarının (2023 yılı için İşletme Ruhsat Taban Bedeli olan 63.052,00 TL’nin (Altmış Üç Bin Elli İki Türk Lirası) yatırıldığına dair banka dekontu aslı(İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.)

i) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak “Vergi borcu yoktur” yazısı (İhale tarihinden en geç 15 gün öncesi alınmış olmalı)

j) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

k) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “SGK Borcu Yoktur” yazısı (İhale tarihinden en geç 15 gün öncesi alınmış olmalı)

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-e-f-g-h-j-k-l bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 28.11.2023 Salı günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00 a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bulunan (Sakarya Mahallesi, 1109 Sokak, No:2 - Şehzadeler/Manisa), İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8- Şartname ve ekleri, mesai saatleri içinde Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne (Sakarya Mahallesi, 1109 Sokak, No:2 - Şehzadeler/Manisa) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.  

 

9- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

 

10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

 

11- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından MANİSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI T.C. Ziraat Bankası Manisa Şubesi. TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

12- İhale bedelinin tamamı peşin olarak MANİSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI hesabına peşin olarak yatırıldıktan sonra 0,51 hektarlık alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası yerinde teslim edilecektir.

 

 

13- 0,51 hektarlık alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

14- Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin 26. Maddesi 1. Fıkrası b Bendi “Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili araştırmayı ihaleden önce yapmaları zorunludur. Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinler ile ilgili sorumluluk müracaatçıya aittir. İhaleden sonra, ruhsat düzenlenmeden önce veya ruhsat düzenlendikten sonra Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen izinlerin alınamaması ve/veya ruhsatın herhangi bir neden ile iptal edilmesi durumunda işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmez. Ancak, bu sahaların Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel alanlardan birisi ile çakıştığının tespit edilmesi durumunda ve müracaatçının talebi halinde ruhsat düzenlenmeden önce ihale bedeli iade edilir, işletme ruhsat taban bedeli iade edilmez, ruhsat düzenlendikten sonra ise işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmez.” hükmü gereği her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek kişilerden alınması gereken izinler (İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Mülkiyet İzni, ÇED Belgesi, Yol İzni, Geçiş İzni, Tesis İzni, Orman İzni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. İhaleyi kazanan istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

15- İhale üzerinde kalan isteklinin adına 3213 sayılı Maden Kanunu ve aynı Kanuna bağlı Yönetmeliklerde belirtilen hususlar tamamlandıktan sonra I (a) grubu maden işletme ruhsatı düzenlenecektir. Yukarıda koordinatları verilen 0,51 hektarlık alanda maden üretimine ait ilgili tüm iş ve işlemler 3213 sayılı Maden Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuatlar kapsamında yürütülecektir. Ayrıca düzenlenecek maden ruhsatı ile yapılacak madencilik faaliyeti için gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ihale üzerinde kalanın sorumluluğundadır.

 

16- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR

 

 

Mustafa ÖZKAYNAK

Vali Yardımcısı

YİKOB Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01931559