BETON BORDÜR, KALDIRIM BETONU,SATHİ,PARKE KAPLAMA YAPIM İŞİ

ALAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BETON BORDÜR, KALDIRIM BETONU,SATHİ,PARKE KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/83802

1-İdarenin

a) Adı

:

ALAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

YENİCE MAH. BEŞEYLÜL CAD. NO:30 45600 ALAŞEHİR/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası

:

4448653 - 2366539390

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

BETON BORDÜR, KALDIRIM BETONU,SATHİ,PARKE KAPLAMA YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sathi kaplama yapılması 100.000 m2, beton bordür döşenmesi 1.000 m, hazır beton 700 m3, kilit parke döşenmesi 6.500 m2 yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Alaşehir ilçesi muhtelif cadde, sokak ve yollar

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ALAŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN

(A) ALT YAPI İŞLERİNİN

(V.) GRUP İŞLERİ

BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları FİYAT DIŞI UNSUR (FDU) AÇIKLAMALARI Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı puanlaması” ile “kalite ve teknik değer nitelik puanlaması” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1 Teklif fiyatı puanlaması. (TFP= 40 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 40 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP= (TFmin x 40) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TFP : Teklif fiyat puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, İfade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP= 60 PUAN) A.2.1 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi No Açıklama Puan 1 BF-02 Her Cins Ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyeti Kazısı Yapılması, Nakli Ve Kullanılması (Ariyet Malzemesinin Kazılması, Yüklenmesi, Sulanması, Suyun Nakli Ve Sıkıştırılması, Dolgu Yerine Nakli) 1,11 2 BF-05 Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Ve Nakli (Köprü Temel Kazıları Dahil) 0,91 3 BF-06 Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı İle ) (Her Şey Dahil) 2,99 4 BF-07 Ø600? lük Betonarme Boru Temini, Döşenmesi Ve Nakli (Her şey Dahil) 0,81 5 BF-08 Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)(Her Şey Dahil) 6,38 6 BF-09 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) 0,32 İŞ GRUBU İŞ KALEMLERİ 7 BF-01 Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma Ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması, Nakli Ve Kullanılması (Dolgu Yapılmasına Uygun Malzemenin Dolgu Yerine Nakli, Uygun Olmayan Malzemenin Depo Yerine Nakli) 0,48 8 BF-03 Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması 1,35 9 BF-04 Makine İle Her Cins Zeminde Reglaj Yapılması 0,93 10 BF-10 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş 50 Mm (2 İnç)'Lik Malzeme İle Alt temel Yapılması (Malzeme Temini, Nakliye Ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Dahil) 1,44 11 BF-11 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş 25 Mm (1inç)'Lik Malzeme İle Temel Yapılması (Malzeme Temini, Nakliye Ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Dahil) 3,00 12 ÖZEL-1 Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-2) ile İki Tabaka Astarsız bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (İdarece istenmiş Gradasyonda ,kırılmış, elenmiş ve yıkanmış ocak taşı ile )(Herşey Dahil) 40,28 GENEL TOPLAM (PUAN) 60,00 A.2.2 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin iş kalemleri için teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.3 Söz konusu iş grubu için; istekli tarafından iş grubu içinde yer alan iş kalemleri için teklif edilen teklif tutarlarının toplam bedelinin, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarlarının toplamının, toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda yukarıdaki tabloda yer alan puan verilecektir. İsteklilerin iş grubu teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş grubu için puan alamayacaklardır. A.2.4 Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.5 Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş gurubu için verilen puanların toplamıdır. A.3 Toplam Puan ( TTP = TFP + KTP ) Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “ şeklinde hesap yöntemi oluşturulmuştur. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                                                                                               Üzeyir UYANIK

                                                                                                                                             Fen İşleri Müdür V.

#ilangovtr Basın No ILN01973137