LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AKHİSAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kan Gazları Analiz Sistemi Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/51968

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -AKHİSAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Reşatbey Mah.167 Sok.No:126 AKHİSAR/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2364139191 - 2364138870

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Kan Gazları Analiz Sistemi Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 Aylık Kan Gazları Analiz Sistemi Sonuç Karşılığı Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 19.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

19.02.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.02.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu/Reşatbey Mh.167 Sok.No:126 Akhisar/Manisa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin  veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS ve/veya TİTUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS ve/veya TİTUBB 'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.  

2- İstekliler teklif etmiş oldukları her bir  kalem  için  UBB ve SUT Kodu  listesi düzenleyecek  Düzenlenecek liste  hizmetin  ait olduğu  teknik şartnamede belirtilen  sıraya göre  ile  Test  Adı / UBB veya ÜTS Numarası / Bayi Numarası / Sut Kodu / Sut Fiyatı / Sut Puanı olarak    excell formatında  düzenlenecektir.   Düzenlenen  listenin ekine sırası  ile UBB çıktısı ve  Bayi Bilgi Formu eklenerek teklif sıra numarasına göre  numaralandırılmış bir şekilde  hangi kaleme ait olduğu belirtilerek , ihale dosyasında sunacaktır. EKSİKLİĞİ HALİNDE TEKLİF İLGİLİ KALEMLERDE  DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

3- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün ÜTS /TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanı  ihale dosyasında sunacaktır.

4- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler/cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

5- Cihazlar için üretici , ithalatçı firmanın veya teklif veren firmanın cihaz ile ilgili  Ticaret Bakanlığı  Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve/veya  TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesini teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01968387